حسابرسی داخلی

کابرد حسابرسی داخلی در هر مجموعه ای ، از الزامات حسابداری و اهرم مدیریت در رفع نواقص و اشکالات موجود در هر سیستمی می باشد که اهمیت دادن به آن و اجرای اصولی می تواند کمک زیادی در روند اجراء رویداد های مالی داشته باشد .

انجمن حسابرسان داخلی در فلوریدا آمریکا با بیش از 175 هزار عضو از 165 کشور جهان تعریفی بین المللی از حسابرسی داخلی داشته است ، تعریفی که با توجه به تمام واژه های آن می توان از میزان درست اجراء شدن در واقیعیت عمل ، مطلع گردید. این تعریف جهانی به شرح ذیل می باشد :

حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل ، اطمینان بخش ، واقع بینانه و مشاوره ای است که برای ارزش افزائی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده است . این حسابرسی با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روشمند برای ارزیابی و بهبود اثر بخشی فرآیند های راهبری ، مدیریت ریسک و کنترل سازمان را در دستیابی به هدف هایشان یاری میکند.

آنچه از تعریف فوق می توان برداشت نمود حضور مستقل گروه حسابرسی داخلی در قالب یک مشاور و راهنما به صورت مستمر بوده که بتواند ضمن اصلاح رویه های مالی ، پیشنهاداتی کاربردی در راستای کنترل مدیریت و سوق به اهداف سازمانی فراهم نماید.

طبق پژوهش و مقاله Cogent Business حسابرسان داخلی دیگر تنها به عنوان مراقب عمل نمی کنند بلکه باید بعنوان شریک کسب و کار عمل کنند . در واقع در مقایسه با الگوهای قدیمی و سنتی این تعاریف جدید می باشد که می تواند با اجراء اصولی ، یاری دهنده و همیار مدیریت هر سازمانی باشد.

شاید بتوان به قاطعیت حضور حسابرسان داخلی و درج عنوان آنها در قرارداد مدیران مالی به عنوان دستگاه نظارتی را ، از واجبات هر ماده ای در بند های قررداد دانست . حسابرسانی که طی دوره با حضور فیزیکی راه گشا و مجری راهکارهای مناسب ، متناسب با تغییرات مختلف خواهند بود . از اهداف اصلی حسابرسی داخلی که توسط موسسه متین تراز اسپادانا به عنوان الگوی عمل خواهد بود ، میتوان موارد زیر را نام برد:

 • حفاظت از اموال ، منافع و کلیه دارائی های سازمانی .
 • حصول اطمینان از صحت و اعتبار سوابق و اطلاعات حسابداری .
 • بهبود اثربخشی عملکردهای سازمانی و حذف و اضاف رویه های مالی .
 • ارزیابی انطباق با سیاست ها و رویه های تعیین شده مدیریت .
 • این اهداف با پیاده سازی کنترل داخلی مناسب ، می تواند سبب کاهش انحرافات و اجتناب از هر گونه اشتباه و یا جعل در عملیات مدیریت مالی سازمان گردد.

بدون شک موفقیت دریک حسابرسی داخلی مناسب ، ملزم به حمایت و متعهد بودن مدیران سازمانی در قالب اختیارات و امکاناتی است که بتواند به عنوان ابزار ، عاملی برای اجراء به مطلوب ترین شکل ممکن باشد.

خدمات موسسه مالی و مالیاتی متین تراز اسپادانا:

این موسسه درراستای درک مفاهیم اولیه و تعاریف بین المللی حسابرسی داخلی در طول انجام خدمات خود به صورت کلی آماده ارائه خدمات به شرح ذیل می باشد:

 • درخواست ارائه و بررسی کلیه منابع در ثبت رویدادهای مالی سازمان.
 • تهیه کاربرگ های کنترلی از گزارشات ارائه شده مدیران مالی و مقایسه آنها .
 • مطابقت دادن ثبت اسناد مالی با مصوبات داخلی و همچنین استانداردهای حسابداری.
 • اعتماد سازی و مشاوره به مدیران مالی در نقش همکار و تحسین عملکرد خوب آنها در قبال انجام تکالیف و تشویق در انجام هرچه بهتر آنها.
 • بررسی ، پیشنهاد اصلاحات و تسلیم گزارش حسابداری بر پایه منطق ، انصاف و راهکارهای کابردی مطابق با شرایط و در نظر گرفتن محدودیت ها و مشکلات داخلی .
 • قانون مداری و اجتناب از هرگونه تحریف در گزارشات و کتمان با حفظ منافع سازمان در مقابل روش های سنتی و زیان آور برخی حسابداران و مشاوران بی اطلاع از قوانین .
 • تلاش در اجراء وظائف به عنوان تسهیل کننده در ارائه امورمالی و حسابداری به حسابرسان رسمی و ایجاد پل ارتباطی با زبان تخصصی به ممیزان و رسیدگی کنندگان دولتی.

خلاصه ای از فعالیت ها و خدمات کلی موسسه مالی و مالیاتی متین تراز در بخش حسابرسی داخلی به شرح فوق بود که مطمئنا هریک از این خدمات دارای بحث های مالی و تخصصی خود بوده که بدلیل جلوگیری از گسترش مطالب در سایر قسمت ها به تفکیک به آن اشاره شده است . تعهد این موسسه و اصول حرفه ای آن هرگز اجازه به خود و کارشناسان اعزامی نداده که به عنوان تخریب کننده ، منتقد حسابداران قبلی و مستقر در مجموعه باشد و صرفا درکمال همکاری سعی برآن داشته که هدایت سازمان های مورد حسابرسی را به اختیار مدیران محترم در آن مجموعه واگذار نموده و خود را مکلف به اجرای استانداردهای مورد تایید جامعه حسابرسان دانسته است.