با توجه به اینکه اغلب در مجموعه های مختلف نرم افزار حسابداری و یا نرم افزار تهیه فایلها و گزارشات ، متفاوت اند و به طور معمول خروجی هر کدام از این نرم افزار ها یا فایل متنی است یا دیسکت ، از این رو ابزار بیمه تهیه شده تا بتوانید در کمترین زمان و به طور رایگان فایل های خود را به فرمت های دیگر تبدیل نمایید .

این ابزار جهت تهیه فایلهای مربوط به سامانه ای سرویس (eservices.tamin.ir) بیمه تامین اجتماعی مناسب هستند.