موسسه مشاورین مالی و مالیاتی متین تراز اسپادانا


این موسسه همواره در جهت پیشبرد اهداف سازمان ها با تکیه بر علم به روز تلاش کرده است . در این میان روش و ساختاری تجربی همواره میزان سهولت و فهم روند کاری را افزایش داده که از آن با نام روش 4664 یاد می کنیم.

کلیه فرآیند مالی و خدمات مالی در این روش پیشبینی شده و قطعا تمامی تکالیف مالی یک مجموعه اعم از حقیقی یا حقوقی را در بر خواهد داشت.


  1. ثبت شرکت و تشکیل پرونده های مالیاتی
  2. اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده
  3. اخذ کد کارگاهی و تشکیل پرونده بیمه
  4. اخذ مجوزات و گواهی های صلاحیت فعالیت

خدمات 4664 ما :