اصطلاحمعادل لاتینتوضیحات
حسابداریAccountingبه علم جمع آوری داده های عددی و مالی حسابداری گویند
حسابرسیAuditingبه علم بررسی داده های مالی حسابرسی گویند