نکات مالیاتی کاربردی جهت حسابداران شاغل در بازار کار

مقدمه: شاید تاکنون به عنوان یک حسابدار بسیار شاهد ایرادات گرفته شده از اداره امور مالیاتی جهت عملکرد یک سال مالی بوده اید .آیا می دانید اصول حسابداری مورد بررسی توسط ممیزین مالیاتی چه مواردی می باشند؟ آیا دوست دارید قبل از رسیدگی ممیزین حسابرسی مالیاتی شرکت خودتان را انجام دهید؟ آیا دوست دارید هیچ […]