احکام مهم مالیاتی قانون بودجه سال1400

احکام مهم مالیاتی قانون بودجه سال1400 تبصره 6بند ب : به وزارت امور اقتصاد و دارایی ( سازمان امور مالیاتی ) اجازه داده می شود ظرف یکسال ،آن بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397 که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و […]