معرفی رشته حسابداری

به گفته وارن بافت “زبان کسب و کار حسابداری است” و هر کس می خواهد در کسب و کاری موفق باشد باید به زبان آن مسلط باشد. حسابداری فرآیند ثبت معاملات مالی مربوط به یک تجارت است. حسابداری هر شرکت متفاوت است، اما برای مقایسه دقیق وضعیت مالی بین شرکت ها و توصیف وضعیت هر یک از آنها، به زبانی مشترک به نام حسابداری نیاز است. فرایند حسابداری شامل جمع بندی، تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش به مدیران و سازمان مالیاتی است.